ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 13:10
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι Κοινωνικός Ασφαλιστικός Οργανισμός που εισπράττει εισφορές για να δίνει παροχές.

Πώς καταβάλλονται οι εισφορές:

Στις ασφαλιστικές εισφορές συμμετέχουν ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. (Εργατική και Εργοδοτική εισφορά).

Τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφ/νου) είναι υποχρεωμένος να τις καταβάλλει συνολικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο εργοδότης, μέσα στη προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο.

Εργατική Εισφορά:

Το ποσό της εργατικής εισφοράς είναι ποσοστό επί των ακαθαρίστων αποδοχών του απασχολουμένου. Το ποσό αυτό το παρακρατεί ο εργοδότης από τον εργαζόμενο κατά την πληρωμή των αποδοχών του ή το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από αυτήν.

Πίνακας Εισφορών

ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15 4,30 6,45
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40 0,80 1,20
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 6,67 13,33 20,00
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - 1 1
ΒΑΡΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2,20 1,40 3,60

ΕΤΕΑΜ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΕΑΜ 3 3 6
ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ (3)+1,25 (3)+0,75 (6)+2=8
Ο.Α.Ε.Δ. ΑΝΕΡΓΙΑ 1,33 2,67 4
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ - 1 1
ΔΛΟΕΜ 1 1 2
ΛΠΕα Α.Ε. - 0,15 0,15
ΛΑΕΚ ΛΕΠΕΕ - 0,20 0,20
ΕΛ.ΠΕ.ΚΕ - 0,25 0,25
ΕΚΛΑ 0,10 0,26 0,36
0,10 0,71 0,81
Ο.Ε.Κ. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 0,75 1,75
Ο.Ε.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 0,35 0,35 0,70

Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς:

Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Σύνταξης και αμείβονται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών βαρών και χρόνου υπηρεσίας, δεν γίνεται, από 1/9/2000, από τους εργοδότες τους παρακράτηση της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 14 του Ν. 2837/00).
Tο ποσό της Επιδότησης της Εργατικής Εισφοράς υπολογίζεται στις βασικές αποδοχές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που τις προσαυξάνει.   Ο τρόπος ασφάλισης των δικαιούχων εργαζομένων παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών (συμπεριλαμβανομένης και της Εργατικής Εισφοράς του κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ο εργοδότης όμως καταβάλλει ποσό εισφορών μειωμένο κατά το ποσό της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς (εγκ. 56/00).
Από το μέτρο εξαιρούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι απασχολούμενοι σε οικοδομοτεχνικές εργασίες, οι ασφαλιζόμενοι με τεκμαρτά ημερομίσθια, οι αμειβόμενοι βάσει κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και οι ασφαλιζόμενοι με ειδικές διατάξεις (π.χ. φορτοεκφορτωτές, πωλητές λαϊκών λαχείων, φασόν, συμβάσεις έργου κ.λπ.).
Πίνακες Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς

Εργοδοτική Εισφορά:

Το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς είναι και αυτό ποσοστό επί των ακαθαρίστων αποδοχών του απασχολουμένου που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Στις παραπάνω εισφορές προστίθεται ποσοστό 3% για επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, για όσους υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης μισθωτών, και από 1/1/93 για όσους ασφαλίζονται στα βαρέα η εισφορά είναι 1,25% επιπλέον δηλαδή 3+1,25=4,25%.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εργάζονται:

Τα ποσοστά εισφορών των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απασχολούνται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, από 5/1/01 διαμορφώνονται ως εξής:

Για κλάδο σύνταξης 6,67 %
Για κλάδο ασθενείας 2,55 %
Για οικογενειακά επιδόματα 1 %
Για τον ΟΕΚ 1 %
Για την Εργατική Εστία 0,35 %
Για τον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ 1,33 %
Για τον Ειδικό Κοινό Λογαριασμό Ανεργίας 0,10 %
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 13 %

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ασφαλίζονται προαιρετικά για επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό 6%.


Υπολογισμός εισφορών των κατ΄οίκον απασχολουμένων σε ένα εργοδότη, που ασφαλίζονται επί του 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Υπολογισμός ημερησίων εισφορών των λοιπών προσώπων απασχολουμένων με ημερήσια απασχόληση κατ' οίκον ενός εργοδότη και ασφαλιζομένων, επί του 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Υπολογισμός ημερησίων εισφορών των λοιπών προσώπων των απασχολουμένων με ημερήσια απασχόληση κατ' οίκον περισσότερων του ενός εργοδοτών και ασφαλιζομένων, επί του 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Υπολογισμός εισφορών των κατ΄οίκον απασχολουμένων σε ένα εργοδότη, που ασφαλίζονται επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη