ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2011 11:18

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ

Με το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α /3-4-2008) εγκρίθηκε η καταβολή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών.

Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ – ETΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας , ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 – 2005.

Η ασφαλισμένη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής είναι η Τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της.

Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α) Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας.

Β) Να έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ , αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ορών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας.

Β) Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.

Δ) Αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας της δικαιούχου.

ΠΟΣΟ

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό.

ΔΙΑΚΟΠΗ

Η παροχή διακόπτεται λόγω:

Α) Πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη και

Β) αίτησης διακοπής της δικαιούχου.

ΙΣΧΥΣ

Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι οι εργαζόμενες που από την δημοσίευση του νόμου (3/4/2008) και μετά, βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τ.Υ. – ΚΠΑ2………………………..

Σας παρακαλώ να μου εγκρίνετε τη καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (άρθρο 142 του Ν. 3655/2008).

 

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ

Α. Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΑΦΜ

Α.Μ.ΙΚΑ

ΑΡ. ΛΟΓ. ΕΤΕ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

Τ.Κ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

………/………/………

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο υπογραφόμενος εργοδότης…………………………………………………………...

Είδος επιχείρησης………………………………………………………………………...

Διεύθυνση …………………………………………………………………………………

Α.Μ. (Αγορά Ενσήμων ΙΚΑ) ……………………………ΤΗΛ………………………….

Στοιχεία Ταυτότητας………………………………………………………………………

Βεβαιώνω και δηλώνω υπεύθυνα, με την παρούσα μου και έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου, για ψευδή δήλωση, ότι η ασφαλισμένη……………………..

………………………………………………………………………………………………

με Α.Μ. ΙΚΑ ………………………………. κατά την έναρξη της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση με την επιχείρησή μας.

Η ανωτέρω ασφαλισμένη προσλήφθηκε την ……………………………….με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου/ορισμένου χρόνου με πλήρη/μερική απασχόλησης(1).

(Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου είναι η …………………….)

Κατά την έναρξη της ειδικής παροχής οι μηνιαίες αποδοχές ή το ημερομίσθιο της ήταν……………………………………………………………ευρώ (…..………….€) ή (σε περίπτωση μερικής απασχόλησης ο μέσος όρος των ωρών του εξαμήνου που προηγείτο της άδειας κυοφορίας είναι ………………………. ώρες ημερησίως) .

Η ασφαλισμένη έλαβε την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια (μετά τη λήξη της κυοφορίας – λοχείας) από…………………..έως…………………., κανονική άδεια από ……………………….έως …………………….

Σε περίπτωση μη χορήγησης της ισόχρονης άδειας, αν αυτή χορηγείτο, θα είχε διάρκεια …………………………

Η κανονική άδεια, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί, έχει διάρκεια………………...

Η ανωτέρω διέκοψε την εργασία της την……………………………………(2)

Η βεβαίωση αυτή δίνεται στην ανωτέρω μισθωτό για να την χρησιμοποιήσει στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να της χορηγηθεί η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

………/……/……

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(1) Διαγράφεται η ένδειξη που δεν χρειάζεται

(2) Αφορά μόνο εργαζόμενες στο μεταβατικό στάδιο

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2011 11:23