ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2011 11:28

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο υπογραφόμενος εργοδότης…………………………………………………………...

Είδος επιχείρησης………………………………………………………………………...

Διεύθυνση …………………………………………………………………………………

Α.Μ. (Αγορά Ενσήμων ΙΚΑ) ……………………………ΤΗΛ………………………….

Στοιχεία Ταυτότητας………………………………………………………………………

Βεβαιώνω και δηλώνω υπεύθυνα, με την παρούσα μου και έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου, για ψευδή δήλωση, ότι η ασφαλισμένη……………………..

………………………………………………………………………………………………

με Α.Μ. ΙΚΑ ………………………………. κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση με την επιχείρησή μας.

Η ανωτέρω ασφαλισμένη προσλήφθηκε την ……………………………….με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου/ορισμένου χρόνου με πλήρη/μερική απασχόλησης(1).

(Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου είναι η …………………….)

Κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας οι μηνιαίες αποδοχές ή το ημερομίσθιο της ήταν……………………………………………………………ευρώ (…..………….€) ή (σε περίπτωση μερικής απασχόλησης ο μέσος όρος των ωρών του εξαμήνου που προηγείτο της άδειας κυοφορίας είναι ………………………. ώρες ημερησίως) .

Η ασφαλισμένη έλαβε την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια (μετά τη λήξη της κυοφορίας – λοχείας) από…………………..έως…………………., κανονική άδεια από ……………………….έως …………………….

Σε περίπτωση μη χορήγησης της ισόχρονης άδειας, αν αυτή χορηγείτο, θα είχε διάρκεια …………………………

Η κανονική άδεια, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί, έχει διάρκεια………………...

Η ανωτέρω διέκοψε την εργασία της την……………………………………(2)

Η βεβαίωση αυτή δίνεται στην ανωτέρω μισθωτό για να την χρησιμοποιήσει στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να της χορηγηθεί η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

………/……/……

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(1) Διαγράφεται η ένδειξη που δεν χρειάζεται

(2) Αφορά μόνο εργαζόμενες στο μεταβατικό στάδιο

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2011 11:29